Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu

Autors: | 2017. gada 28. decembris

 

 

 

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrības “SATEKA” paziņojums.

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu

 Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).

4.kārtas projektu iesniegumu

pieņemšanas laiks

16.01.2018.- 16.02.2018.

 

Darba dienās no plkst. 9.00-17.00

4.kārtai piešķirtais ELFLA

publiskais finansējums

 

EUR 41677,49

 

Rīcībai 2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem

EUR  41677,49

Projektu  īstenošanas termiņš 1.Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana– divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšana Elektroniski:

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

– Elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.

Papīra formā:

–          Biedrības “SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, (2.stāvā).  Jāiesniedz 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā.  

Kontaktinformācija Administratīvā vadītāja: Daiga Gargurne

Tālr. 26330257; 29177019

e-pasts: daiga@sateka.lv

mājas lapa: www.sateka.lv

Cita informācija Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

–          biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

–          biedrības mājas lapas  www.sateka.lv sadaļā „LEADER 2014.- 2020.” : http://sateka.lv/lv/leader-2014-2020-60/ 

–          Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

     

 

LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
SVVA Stratēģiskais mērķis: M2 Veicināt kvalitatīvas dzīves vides attīstību, attīstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību
Rīcība 2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem
Kārtai piešķirtais finansējuma  apmērs  EUR 41677,49
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR līdz EUR 25 000,00
Maksimālā atbalsta intensitāte (%) 90%
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590

5.2.2. punktā minētā darbība

Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Rīcības apraksts Darbību apraksts:

Rīcības ietvaros plānotajām darbībām tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, sporta, kultūras, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai, vides aizsardzības aktivitātēm, kā arī infrastruktūras izveide sporta un kultūras objektos, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu. Priekšroka tiks dota projektiem, kuri tiks īstenoti iepriekšējā plānošanas periodā izveidotās telpās vai izmantojot iepriekšējā plānošanas perioda izveidotā/uzlabotā infrastruktūrā.

 

Darbību ieviešanai paredzamie ieguldījumi:

–          jaunu pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana;

–          jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas, būves novietošanas, būves atjaunošanas un būves restaurācijas izmaksas;

–          būvmateriālu izmaksas;

–          teritorijas labiekārtošanas izmaksas;

–          mācību izmaksas;

–          ar sabiedriskajām attiecībām saistītas izmaksas;,

–          vispārējās izmaksas.

Cita informācija

 

Papildus iesniedzamie dokumenti:

–          Iedzīvotāju vai mērķa grupas vajadzību apzināšanas dokumentācija (piemēram, aptaujas, forumi u.tml.);

 

–          Projekta rezultātu uzturēšanas plāns.

 

–          Atbalsta pretendenta pašnovērtējumu par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

 

Pretendentam ir jāsasniedz vismaz 1 sasniedzamais rezultatīvais rādītājs, kas norādīti SVVA stratēģijas Rīcības plāna 7.ailē

Uzlabota infrastruktūra un/vai aprīkojums sporta/veselīga dzīvesveida centros/klubos (attiecināma arī jaunu centru izveidošana);

Izveidots jauns dabas tūrisma objekts;

Izveidots jauns vides izglītības objekts;

Uzlabota infrastruktūra, aprīkojums esošajā vides izglītības objektā;

Izveidota jauna sociālo pakalpojumu sniegšanas vieta/atbalsta centrs sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām;

Uzlabota pakalpojumu sniegšanas kvalitāte esošajās institūcijās/ organizācijās;

Uzlabota vai izveidota jauna infrastruktūra/pakalpojums bērnu un jauniešu auditorijai;

Radīti infrastruktūras objekti/pasākumi, kas veicina jauniešu piesaisti dzimtajai pusei (attiecināms arī uz būtiskiem uzlabojumiem attiecībā uz esošiem objektiem/pasākumiem ar līdz šim neizmantotu kapacitāti.

Uzlabota sporta, kultūras, brīvā laika pavadīšanas, mūžizglītības pasākumu un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūra un saturiskais piedāvājums apdzīvotās vietās VRG darbības teritorijā;

Izveidoti objekti/ tradīciju pasākumi, kas veido spilgtu, oriģinālu konkrēto apdzīvoto vietu identitāti

Norādīts kopējais labuma guvēju skaits

 

 

 

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Rīcība 2.1. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem

n.p.k. Kritēriju grupa Kritērijs Vērtējums/ Punkti Projekta iesnieguma attiecīgā daļa
1.      ATBILSTĪBAS VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Kritēriji tiek vērtēti ar Jā vai Nē.

1.1. Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim, ir saskaņā ar Rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju

 

(atzīmē ar X pie atbilstošā vērtējuma)

Atbilst SVVA stratēģijas un konkrētās rīcības mērķim B.1., B.5.

Projekta iesniegums kopumā

   
Projektā plānotās aktivitātes atbilst konkrētajai rīcībai B.6.1., B.9.

Projekta iesniegums kopumā

   
Atbilst īstenošanas vietai[1] B.7.

Projekta iesniegums kopumā

   
Ja kādā no šiem kritērijiem tiek saņemts vērtējums “Nē”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts.
2. KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
2.1. Projekta iesniegumam pievienoti un  atbilstoši noformēti nepieciešamie dokumenti Ir iesniegti visi dokumenti[2] 2* D.

SVVA stratēģijas 3.1. sadaļā norādītie papildus iesniedzamie dokumenti

Nav iesniegti visi dokumenti[3] 0
Papildus punkti būvniecības projektiem:

 ja uz projekta iesniegšanas brīdi ir iesniegti visa būvniecības uzsākšanas dokumentācija: Būvprojekts, iepirkuma dokumentācija, būvatļauja, līgumi ar darbu veicējiem u.c. nepieciešamā dokumentācija

0,5
Vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem:

1)      Ja projekta iesniegums un tā pavaddokumenti ir iesniegti papīra formā vai LAD EPS[4] sistēmā, bet tie nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”), t.sk. projekta iesniedzēja apliecinājumu un citu dokumentāciju nav parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam nav pievienots attiecīgs pilnvarojums.

2)      Ja projekta iesniegums un tā pavaddokumenti ir iesniegts ar elektronisko paraktu, bet tie nav noformēti atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”).

2.2. Projektā definētas mērķa grupas un to vajadzības, aprakstīts projekta īstenošanas nozīmīgums atbilstošo mērķa grupu vajadzību sasnieg­­šanā.

 

Skaidri definētas mērķa grupas un to vajadzības, aprakstīta projekta nozīme vajadzību sasniegšanā. 2 B.4., B.6., B.13.

Projekta iesniegums kopumā

Nepilnīgi definētas mērķa grupas un to vajadzības, daļēji minēta vajadzību nodrošināšana, nav aprakstīts projekta nozīmīgums mērķa grupu vajadzību nodrošināšanā. 1*
Projekts  nesniedz ieguldījumu iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību risināšanai, nav definētas mērķa grupas un to vajadzības. 0
* Ja sniegtā informācija ir nepilnīga, vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem
2.3. Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un atspoguļo, kā tiks nodrošināta kvalitatīvu rezultātu sasniegšana un to uzturēšana pēc projekta realizācijas.

Obligāta prasība- projekta rezultātu uzturēšanas plāns[5].

 

Projektā plānotās aktivitātes ir detalizēti aprakstītas, norādīti sasniedzamie rezultāti un detalizēti aprakstīta to uzturēšana pēc projektu realizācijas, pievienots projekta rezultātu uzturēšanas plāns vismaz 5 gadiem; 2 B.6., B.13.

Projekta iesniegums kopumā

Daļēji aprakstītas projekta aktivitātes, daļēji norādīti sasniedzamie rezultāti un to uzturēšana pēc projekta realizācijas. Vai arī pievienots rezultātu uzturēšanas plāns sastādīts mazāk kā 5 gadiem; 1
Nav aprakstītas aktivitātes; projekta rezultāti un to uzturēšanas pēc projekta realizācijas vai arī nav pievienots rezultātu uzturēšanas plāns. 0
2.4. Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. Projekta plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa  un rezultātu sasniegšanu.

 Ir veikta cenu aptauja[6]. Cenu izpētes dokumenti saprotami, bez kļūdām, pamatota piegādātāja/ darbu veicēju izvēle.

norādīti finansējuma avoti.

2 B.6.3., B.8., B.9.,

Projekta iesnieguma pavaddokumenti

Projekta budžets daļēji atbilst mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. Nepilnīga cenu izpēte. Ir kļūdas. Atsevišķas izmaksu pozīcijas nav samērojamas ar plānotajiem rezultātiem.

Nav norādīti  vai daļēji norādīti finansējuma avoti.

1
Projektā plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa un sasniedzamo rezultātu sasniegšanu vai arī nav skaidri pamatotas projektā.

Nav veikta cenu aptauja. Nav norādīti finansējuma avoti

0
2.5. Projekta iesniedzējs kapacitāte sasniegt projekta mērķi un rezultātus. Sniegta informācija par pretendenta līdzšinējo darbību, plānotajām aktivitātēm, projekta iesniedzēju kapacitāti īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi. Iesniedzējam ir pozitīva pieredze projektu īstenošanā, ir nepieciešamie resursi projekta mērķa un uzdevuma sasniegšanā. Pamatota iesniedzēja īstermiņa un ilgtermiņa darbība. 2 A.1., A.2., B.5., B.6.3.

Projekta iesniegums kopumā

 

 

 

 

Sniegta informācija par pretendenta darbību, plānotajām aktivitātēm, pamatota iesniedzēju kapacitāte projekta īstenošanā, mērķa sasniegšanā. Nav sniegta informācija par pieejamiem resursiem vai arī nav informācija par iepriekšējo pieredzi projektu īstenošanā, vai nav īstermiņa un ilgtermiņa mērķi pamatoti pieteikumā. 1
Nav sniegta informācija par projekta iesniedzēja līdzšinējo darbību, pieredzi projektu īstenošanā, nav sniegta informācija par īstermiņa un ilgtermiņa plāniem un pieejamajiem resursiem projekta mērķa sasniegšanai. 0
2.6. Projekts tiek īstenots lauku teritorijā ārpus attīstības centriem Projekts tiek realizēts ārpus attīstības centriem, kā arī ja projekts tiek realizēts visā Gulbenes novada teritorijā vai vairākās apdzīvotās vietās (pagastos, ciemos) Gulbenes novada teritorijā 2 B.7.
Projekts tiek realizēts Novada nozīmes attīstības centrā[7]– Jaungulbenē, Lizumā, Lejasciemā 1,5
Projekts tiek realizēts reģionālās nozīmes centrā (Gulbenē) 1
2.7. Aprakstīta projekta rezultātu pieejamības nodrošināšana plašākai sabiedrībai Projekta rezultāti ir publiski pieejami neierobežotā laikā (neskaitot sezonalitāti) jebkuram iedzīvotājam 2 B.6., B.13.

Projekta iesniegums kopumā

Projekta rezultāti ir publiski pieejami ierobežotā laikā (neskaitot sezonalitāti) jebkuram iedzīvotājam 1
Projekta rezultāts ir pieejams tikai nelielai mērķgrupai. 0
2.8. Projekta īstenošana ieviesīs jauninājumus/inovāciju[8] VRG teritorijā Projekta ideja ir oriģināla VRG teritorijā, un tas ir pamatots projekta iesniegumā. 2 B.3.

Projekta iesniegums kopumā

Projekta ideja ir oriģināla vietējā līmenī – pagasta/ pilsētas/ ciema teritorijā, kurā projekts tiks īstenots, un tas ir pamatots projekta iesniegumā. 1
Projekta idejas oriģinalitāte nav pamatota vai arī projektā nav paredzēts ieviest jauninājumu. 0
2.9. Atbalsta pretendenta saņemtā finansējuma apmērs (ELFLA publiskais finansējums) SVVA stratēģijas 2015-2020 ietvaros 0 līdz 20 000 EUR 2 VRG projektu datu bāze
20 000.01 līdz 50 000 EUR 1
50 000.01 EUR un vairāk 0
2.10. Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) 2 Projekta iesniegums kopumā
Rīcība 2.1.
Maksimāli iespējamais punktu skaits kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos: 20 Ja izpildās nosacījums, kas noteikts kritērijā 2.1., būvniecības projektiem 20,5 punkti
Minimālais punktu skaits kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai: 11  
Ja projekts kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos saņem mazāk kā 13,00 punktus, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un projekts netiek tālāk vērtēts.
3.SPECIFISKIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
3.1. Projekts tiek īstenots iepriekšējā plānošanas periodā izveidotās telpās vai izveidotajā/ uzlabotajā infrastruktūrā Tiek īstenots 1 A.2.1., B.6.1.. B.13.
Netiek īstenots 0
3.2. Projekta ietvaros tiek sasniegts vismaz viens atbilstošās rīcības rezultātu rādītājs[9] Ir sasniegts 1 rādītājs, 1 B.4.
Par katru nākamo sasniegto rādītāju 0.2
Minimālais punktu skaits specifiskajos vērtēšanas kritērijos, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai: 1  
Ja projekts specifiskajos vērtēšanas kritērijos saņem mazāk kā 1 punktu, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un projekts netiek tālāk vērtēts.
4.      Vērtēšanas kritērijs vienādu punktu gadījumā

(Kritēriju pielietošanas secība atbilstoši numerācijai)

4.1. Projekts tiek īstenots teritorijā (pagastā/pilsētā), kurā līdz šim saņemts mazākais LEADER atbalsts (ELFLA publiskais finansējums) EUR uz 1 iedzīvotāju Pie augstākā punktu skaita- 0,01 punkts, katram nākamajam tiek aprēķināts pēc koeficienta[10] Pēc VRG apkopotajiem projektu rezultātiem par LAP plānošanas periodiem:  2007.-2013 un 2014.-2020 periodā

Aprēķinos tiek ņemti vērā tikai sabiedrisko aktivitāšu projektos saņemtais ELFLA publiskais finansējums.

4.2. Projekts saņēmis augstāku vērtējumu 3.2. kritērijā Pie augstākā punktu skaita- 0,01 punkts, katram nākamajam tiek aprēķināts pēc koeficienta[11]  
4.3.* Papildus kritērijs, ja vienāds punktu  skaits ir projektiem no vienas administratīvās teritorijas Projektam ar mazāko publisko finansējumu- 0.01 punkts, katram nākamajam tiek aprēķināts pēc koeficienta[12]  
* 4.3. kritērijs tiek pielietots, ja 4.1. un 4.2. kritērijs neatrisina problēmu. Piemēram, ja projektu realizācijas vieta ir viena pagasta teritorija.
Lai projektu atzītu par SVVA stratēģija atbilstošu, tam jāsaņem šāds minimālais punktu skaits: Rīcība 2.1.  
Kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos 11  
Specifiskajos vērtēšanas kritērijos 1  
Kopā 12  
             

 

[1] Biedrības “SATEKA” (VRG) darbības teritorija ir Gulbenes novads, izņemot gadījumus, kas norādīti MK noteikumu Nr 590  13.2.2..punktā (ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības). Ja projektā ir paredzēts iegādāties vai aprīkot ar stacionārām iekārtām atbilstoši MK noteikumu Nr.590 37.11.apakšpunktā mobilo tehniku vai piekabi (transporta līdzeklis, kam nav motora, un kas paredzēts braukšanai savienojumā ar transporta līdzekli, tad projektā iegādāto vai aprīkoto atbalsta pretendenta īpašumā esošo šo noteikumu 37.11.apakšpunktā minēto mobilo tehniku un piekabes projekta uzrraudzības laikā var izmantot arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas (Gulbenes novada).

 

[2] Dokumentāciju, kas saistīta ar būvniecību, t.sk., iepirkuma dokumentāciju, kas saistīti ar būvniecības izmaksām var iesniegt kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta apstiprnāšanu,  atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nt.590   46.punktā noteiktajam.

[3] Atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nr.590 44.punktam  un SVVA stratēģijas 3.1.nodaļā noteiktajam.

[4] Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēma

[5]Veidlapa, kas pamato projekta īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā (5.2.aktivitātē, MK 13.10.2015. noteikumu Nr.590 44.7.apakšpunkts)  atrodama http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235

[6] Dokumentāciju, kas saistīta ar būvniecību, t.sk., iepirkuma dokumentāciju, kas saistīti ar būvniecības izmaksām var iesniegt kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta apstiprnāšanu,  atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nt.590   46.punktā noteiktajam.

[7] Novadu nozīmes attīstības centrs- ir teritorija, kurā tiek nodrošināta visa veida infrastruktūras attīstība un tās kvalitātes uzlabošana, pamata (izglītības, veselības, sociālo u.c.) pakalpojumu un kvalitatīvu mājokļu pieejamība, kultūras un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī uzņēmējdarbības aktivitāte, radot darba iespējas iedzīvotājiem, tostarp attīstības centram piegulošajās lauku teritorijās.

 

[8] Terminu „Jauninājums” un  „Inovācija” skaidrojums SVVA stratēģijas 2.3.sadaļā.

[9] Skatīt Rīcības plāna 7.aili

[10] Koeficientu aprēķina šādi: 0,01/ ar projektu skaitu. Piemēram, 0,01/3 projekti= 0,003. Katra projekta saņemto punktu skaitu aprēķina pēc metodes 0,01-0,003-0,003 utt.

[11] Koeficientu aprēķina šādi: 0,01/ ar projektu skaitu. Piemēram, 0,01/3 projekti= 0,003. Katra projekta saņemto punktu skaitu aprēķina pēc metodes 0,01-0,003-0,003 utt.

[12] Koeficientu aprēķina šādi: 0,01/ ar projektu skaitu. Piemēram, 0,01/3 projekti= 0,003. Katra projekta saņemto punktu skaitu aprēķina pēc metodes 0,01-0,003-0,003 utt.

Print Friendly, PDF & Email