Stāķu pamatskola

staki_psk

Stāķu pamatskola dibināta 1994. gada 23. martā, savu darbību uzsāka šī paša gada 1.septembrī kā sākumskola. Ar 1996. gadu reorganizēta par pamatskolu.

Stāķu pamatskola – piedāvā pamatizglītības apguvi, programmas kods 21011111, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem, kods 21015811, iespējas darboties daudzveidīgos interešu izglītības pulciņos: tautisko deju, kora, mākslas, teātra, kokapstrādes, sporta, starptautiskajā preses klubiņā, robotikā, skautu un gaidu vienībā. Skolā atvērta Gulbenes bērnu mūzikas skolas klavieru klase, mākslas skolas grupa. Ir daudzveidīgs atbalsts mācību darbā – bibliotekārs, skolas un novada logopēds, sociālais pedagogs, pedagogu palīgi, pagasta feldšere. LEADER un citu projektu īstenošanas rezultātā Stāķu sporta nama trešajā stāvā ierīkota un iekārtota Bērnu un jauniešu istaba “Ligzda”, kas skolēniem pieejama brīvā laika pavadīšanai.

Mājīgas telpas, mūsdienīga mācību vide, novadpētniecības ekspozīcija, moderns ēdamzāles dizains, plaša sporta zāle, internāts, pagarinātās dienas grupa.

Stāķu pamatskola veic izglītības un kultūras centra funkcijas Stradu pagastā. Pagasta pašdarbības kolektīvi darbojas skolas telpās, masu pasākumi tiek organizēti skolas aktu zālē. Sabiedrība iesaistās skolas, pagasta organizētajos pasākumos izglītības iestādē. Stāķu pamatskola ir demokrātiska, atvērta skola, kura piedāvā un nodrošina kvalitatīvu mūsdienu prasībām atbilstošu pamatizglītību. Par to liecina regulāri skolēnu sniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs.

Skola un izglītības programmas akreditētas līdz 2025.gada 9.decembrim.

Skolas stiprās puses:

 1. Izglītības programmu piedāvājums atbilstoši skolēnu spējām;
 2. Profesionāli pedagogi ar pieredzi;
 3. Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos;
 4. Iesaistīšanās ES fondu projektos;
 5. Vasaras nometnes skolēniem;
 6. Daudzveidīgs interešu izglītības programmu piedāvājums;
 7. Pagarinātās dienas grupas, internāta pieejamība;
 8. Plaša, labiekārtota sporta zāle;
 9. Gulbenes Mūzikas un Mākslas skolas klases Stāķu pamatskolas telpās;
 10. Bērnu un jauniešu centra “Ligzda” darbība Stāķu sporta nama telpās;
 11. Finanšu piesaiste skolas labiekārtošanai;
 12. Gulbenes bērnu un jauniešu sporta skolas grupu treniņi Stāķu sporta namā;
 13. Sadarbība ar sabiedrību, nevalstiskajām organizācijām.

 

Plašāka informācija skolas mājas lapā www.stakuskola.lv.

Print Friendly, PDF & Email