Stāķu bibliotēka

Stāķu bibliotēka atvērta lasītājiem piecas dienas nedēļā.

Adrese: Stāķi 19 – 19, p/n Stāķi, LV – 4417

Telefons: 27812651

e-pasts: staku.biblioteka@gulbene.lv

Darba laiks:

Pirmdiena: 10.00-16.00 (katra mēneša 1. pirmdiena brīva)

Otrdiena: 09.00-17.30

Trešdiena: 09.00-17.30

Ceturtdiena: 09.00-17.30

Piektdiena: 09.00-17.30 (katra mēneša 1. un 3. piektdiena – metodiskā diena)

Katra mēneša 3. sestdiena 10.00-16.00

Stāķu bibliotēka nodibināta 1981.gadā uz Lejasciema pagasta Dūres bibliotēkas bāzes. Pirmā bibliotēkas vadītāja bija Veronika Bite. Vēlāk strādāja Agita Bērziņa, Indra Logina. Šīs bibliotēkas vēsture ir unikāla ar to, ka tik īsā pastāvēšanas laikā jau četras reizes mainījusi adresi.

Aivija Purkalne bija bibliotēkas vadītāja no 1998.gada līdz 2019.gada oktobrim. Beigusi Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu 1981.gadā. Strādājusi Gulbenes rajona centrālājā bibliotēkā un Madonas rajona Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkā.

Kopš 2019.gada oktobra bibliotēku vada Jana Daugele.

Bibliotēkas apkalpojamais rajons – Stāķi un Šķieneri, kur dzīvo liela daļa pagasta iedzīvotāju. Bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī.  Bibliotēkas vadītāja sadarbojas ar Stradu pagasta pārvaldi, Stāķu pamatskolu, Stāķu PII un jauniešu centru “Ligzda”.

Komplektējot krājumu, īpaša uzmanība tiek pievērsta uzziņu, izglītojošai un daiļliteratūrai. Krājuma komplektēšanā izmantoti gan pašvaldības, gan dažādos projektu konkursos iegūtie līdzekļi. Pastāvīgi tiek veidotas jaunas novadpētniecības materiālu mapes par novadu, papildināta novadpētniecības kartotēka. Regulāri tiek izliktas izstādes gan bibliotēkā, gan arī ārpus tās, organizētas bibliotekārās stundas un tematiski pasākumi, datorapmācības senioriem un jauno grāmatu dienas.

Bibliotēka piedāvā     

  • Grāmatas bērniem un pieaugušajiem, 
  • 15 preses izdevumus bērniem un pieaugušajiem,
  •  novadpētniecības materiālu krājumu,
  • datu bāzi “Letonika”,
  • Lursoft Laikrakstu bibliotēku,
  •  internetu,
  •  datorpakalpojumus,     
  • printēšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumus,
  • SBA(Starpbibliotēku abonementu).
Stāķu bibliotēkas galvenie darba rādītāji 2018. gadā:      

 
Krājuma komplektēšana Izdevumi (EUR)
Pavisam 2799
   Grāmatas 2000
    Prese 799
   

 Krājums kopā – 6822

Jaunieguvumi – 716 ( tai skaitā grāmatas – 274, preses izdevumi – 442)

Lietotāju skaits – 313 ( tai skaitā bērni – 148)

Apmeklējumu skaits – 4299 ( tai skaitā bērni – 1655)

Sociālo tīklu apmeklējumi – 4050

Izstādes bibliotēkā un ārpus tās – 19

Tematiskie pasākumi – 21

 

Print Friendly, PDF & Email