Stradu bibliotēka

Stradu bibliotēka

 

 

 

 

 

 

Adrese: “Rotas”, Stradi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417

e-pasts: stradu.biblioteka@gulbene.lv

Telefons: 27859062

Bibliotēka darba laiks:

Pirmdiena      10.00 – 18:00
Otrdiena         10.00 – 18:00
Trešdiena       10.00 – 18:00
Ceturtdiena   10.00 – 18:00
Piektdiena     9:00 – 15:00

Katra mēneša 1. un 3. piektdiena – metodiskā diena

Stradu pagasta bibliotēka – informācijas un novada izpētes centrs ir Stradu pagasta pašvaldības iestāde, kas realizē noteiktas bibliotekārā darba funkcijas, kuru izpildi finansē pagasta pašvaldība.

Bibliotēka ir Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienība. Tā dibināta 1951.gada 13.oktobrī un pirmā tās atrašanās vieta Stradu pagasta „Priedniekos”. No 1968.-1995.gadam bibliotēka atradās Stradu pagasta „Margās”, bet no 1995.gada atrodas ciematā Stradi .

Bibliotēkas darbības gados to vadījušas:

 • Valda Igaune (1956. – 1958.g.decembris)
 • Dināra Ābele (1959.g. janvāris – 1963.marts)
 • Staņislava Graudiņa (1963.g. marts – 1970.g. septembris)
 • Līga Golovača (1970.g. septembris – 1971.g. novembris)
 • Maruta Ilgaža(1971.g. novembris – 1972.g. septembris)
 • Staņislava Graudiņa(1972.g. septembris -1993.g. oktobris)
 • No 1993.gada bibliotēkas vadītāja ir Ineta Masa.

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana saviem pagasta iedzīvotājiem informācijas ieguves, brīvā laika pavadīšanas un izglītības jomā.

Bibliotēkas misija – būt par informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un novadpētniecības centru Stradu pagasta teritorijas iedzīvotājiem un viesiem.

Bibliotēkā apmeklētāji var atrast un iegūt sev nepieciešamo informāciju, saturīgi pavadīt brīvo laiku, izmantojot gan tradicionālās (drukātos dokumentus – grāmatas, preses izdevumi), gan jaunās tehnoloģijas (datori, internets, multifunkcionālā iekārta, kopētājs, printeris). Bibliotēkas apmeklētāji saņem nepieciešamo informāciju un konsultāciju visu bibliotēkas pakalpojumu izmantošanai.

Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība tiek nodrošināta visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu sociālajām, demogrāfiskajām, etniskajām un fiziskajām atšķirībām un neatkarīgi no viņu dzīves vietas un nodarbošanās veida.

Bibliotēka piedāvā:

 • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem,
 • Novadpētniecības materiālu krājumu,
 • Tematiskas rakstu izgriezumu un kopiju mapes,
 • Internetu, bezvadu internetu,
 • Datu bāzes “Lursoft laikrakstu bibliotēka”, „Letonika”
 • Datorpakalpojumus,
 • Printēšanas un kopēšanas pakalpojumus,
 • SBA (Starpbibliotēku abonements)

stradu biblioteka_1

Lasītava

stradu biblioteka_5   stradu biblioteka_4

Pasaku istaba

stradu biblioteka_6

Daiļliteratūra

 stradu biblioteka_2  stradu biblioteka_3

Novadpētniecība

Stradu bibliotēkas apkalpojamajā teritorijā dzīvo aptuveni 726 iedzīvotāji, bibliotēkas pakalpojumus izmanto vidēji 33 % no iedzīvotāju skaita.

Uz 2022.gada 1.janvāri Stradu bibliotēkas fondā ir 5117 iespieddarbi, tajā skaitā 3503 grāmatas. Bibliotēka saviem apmeklētājiem piedāvā vidēji 22-26 preses izdevumus katru gadu.

Jau vairākus gadus tiek praktizēta grāmatu piegāde mājās. Reizi mēnesī grāmatas tiek piegādātas vientuļajiem pensionāriem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tiem, kas uz bibliotēku nevar atkļūt attāluma dēļ.

Ir svarīgi, lai pagasta vēstures apzināšana, mainoties paaudzēm, tiktu saglabāta un turpinātos, tāpēc bibliotēkā tiek veikta un apkopota informācija par Stradu pagastu no preses izdevumiem, kā arī tiek izmantoti interneta resursi. Bibliotēkā ir foto albumi, kuros dokumentēta Stradu pagasta vēsture, tās izaugsme, attīstība, pagasta cilvēki.

Print Friendly, PDF & Email