Stradu bibliotēka

Stradu bibliotēka

„Rotas”

Stradu pagasts

Gulbenes novads

LV-4417

T.- 64430363

e-pasts: stradu.biblioteka@gulbene.lv

Bibliotēka atvērta lasītājiem:

Pirmdiena      10.00 – 18:00
Otrdiena         10.00 – 18:00
Trešdiena       10.00 – 18:00
Ceturtdiena   10.00 – 18:00
Piektdiena     9:00 – 16:00

*pārtraukums: 13:00 – 13:30

Stradu pagasta bibliotēka – informācijas un novada izpētes centrs – ir Stradu pagasta pašvaldības iestāde, kas realizē noteiktas bibliotekārā darba funkcijas, kuru izpildi finansē pagasta pašvaldība.

Bibliotēka savā darbībā ir pakļauta Stradu pagasta pārvaldei. Tā dibināta 1951.gada 13.oktobrī un pirmā tās atrašanās vieta Stradu pagasta „Priedniekos”. No 1968.-1995.gadam bibliotēka atradās Stradu pagasta „Margās”, bet no 1995.gada atrodas ciematā Paliena .

Bibliotēkas darbības gados to vadījušas:

 • Valda Igaune (1956. – 1958.g.decembris)
 • Dināra Ābele (1959.g. janvāris – 1963.marts)
 • Staņislava Graudiņa (1963.g. marts – 1970.g. septembris)
 • Līga Golovača (1970.g. septembris – 1971.g. novembris)
 • Maruta Ilgaža(1971.g. novembris – 1972.g. septembris)
 • Staņislava Graudiņa(1972.g. septembris -1993.g. oktobris)
 • No 1993.gada bibliotēkas vadītāja ir Ineta Masa.

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana saviem pagasta iedzīvotājiem informācijas ieguves, brīvā laika pavadīšanas un izglītības jomā.

Bibliotēkas misija – būt par informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un novadpētniecības centru Stradu pagasta teritorijas iedzīvotājiem un viesiem.

Bibliotēkā apmeklētāji var atrast un iegūt sev nepieciešamo informāciju, saturīgi pavadīt brīvo laiku, izmantojot gan tradicionālās (drukātos dokumentus – grāmatas, preses izdevumi), gan jaunās tehnoloģijas ( datori, internets, multifunkcionālā iekārta, kopētājs, printeris). Bibliotēkas apmeklētāji saņem nepieciešamo informāciju un konsultāciju visu bibliotēkas pakalpojumu izmantošanai.

Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība tiek nodrošināta visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu sociālajām, demogrāfiskajām, etniskajām un fiziskajām atšķirībām un neatkarīgi no viņu dzīves vietas un nodarbošanās veida.

Bibliotēka piedāvā:

 • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem,
 • Novadpētniecības materiālu krājumu,
 • Tematiskas rakstu izgriezumu un kopiju mapes,
 • Internetu, bezvadu internetu,
 • Datu bāzes “Lursoft laikrakstu bibliotēka”, „Letonika”
 • Datorpakalpojumus,
 • Printēšanas un kopēšanas pakalpojumus,
 • SBA (Starpbibliotēku abonements)

stradu biblioteka_1

Lasītava

stradu biblioteka_5   stradu biblioteka_4

Pasaku istaba

stradu biblioteka_6

Daiļliteratūra

 stradu biblioteka_2  stradu biblioteka_3

Novadpētniecība

Stradu bibliotēkas apkalpojamajā teritorijā dzīvo aptuveni 950 iedzīvotāji, bibliotēkas pakalpojumus izmanto vidēji 23-25 % no iedzīvotāju skaita.

Uz 2013.gada 1.janvāri Stradu bibliotēkas fondā ir 6098 iespieddarbi. Tajā skaitā 5173 grāmatas. Bibliotēka saviem apmeklētājiem piedāvā vidēji 16-18 preses izdevumus katru gadu.

Jau vairākus gadus tiek praktizēta grāmatu piegāde mājās. Reizi mēnesī kopā ar pagasta sociālo darbinieci grāmatas tiek piegādātas vientuļajiem pensionāriem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tiem, kas uz bibliotēku nevar atkļūt attāluma dēļ.

Ir svarīgi, lai pagasta vēstures apzināšana, mainoties paaudzēm, tiktu saglabāta un turpinātos, tāpēc bibliotēkā tiek veikta un apkopota informācija par Stradu pagastu no preses izdevumiem, kā arī tiek izmantoti interneta resursi. Bibliotēkā ir foto albumi, kuros dokumentēta Stradu pagasta vēsture, tās izaugsme, attīstība, pagasta cilvēki.

Budžeta izpilde 2012. gadā Stradu bibliotēkai bija 8189 Ls.

 

Gads Grāmatas (eks.) Grāmatas (Ls) Periodika (Ls)
2012. 162 605 654
2011. 120 563 354
+/_ +42 +42 +300
Print Friendly, PDF & Email