Stāķu pamatskola

staki_psk

 

Stāķu pamatskola dibināta 1994. gada 23. martā, savu darbību uzsāka šī paša gada 1.septembrī kā sākumskola. Ar 1996. gadu reorganizēta par pamatskolu. Šobrīd  Stāķu pamatskola piedāvā 3 izglītības programmas:

*pamatizglītības programma;

*speciālā pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem;

*pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma.

Ārpusstundu laikā skolēniem ir iespēja piedalīties 10 interešu izglītības programmās (tautiskās dejas, koris, vokālie ansambļi, mākslas, kokapstrādes, svešvalodu, sporta).

2015./2016. mācību gadā skolā mācījās 128 skolēni. Skolēnu skaits klasē ir optimāls katra skolēna individuālo spēju attīstīšanai. Skolā ir mūsdienīga un mājīga vide. Gandrīz visos kabinetos ir dators un projektors, skolas bēniņos izveidota novadpētniecības ekspozīcija.

Skolai ir internāts, darbojas pagarinātās dienas grupa. No mācībām brīvajā laikā skolēni var apmeklēt radošās darbnīcas Jauniešu istabā „Ligzda” Stāķu sporta nama 3. stāvā. Turpat atsevišķās telpās notiek arī Gulbenes Mūzikas skolas un Mākslas skolas klases nodarbības. Sporta zālē ir iespēja trenēties Gulbenes novada Sporta skolas orientēšanās, volejbola un futbola grupās, jaunsargu apmācībās. Populāras ir skolēnu vasaras nometnes un iespēja iesaistīties dažādos projektos, piemēram, starptautiskais eTwinning projekts, Latvijas olimpiskās komitejas projekts „Sporto visa klase” un tml.

Atbalstu skolēniem un viņu vecākiem sniedz  logopēds, psihologs, sociālais pedagogs. Skolēni, kuriem augstākie mācību sasniegumi, mācību gada beigās saņem Stāķu pamatskolas Zelta vai Sudraba liecības un Stāķu attīstības biedrības naudas balvu. Sadarbībā ar Stāķu attīstības biedrību šiem skolēniem tiek organizētas ekskursijas.

 

SKOLAS TRADĪCIJAS:

Zinību diena, Tēvu diena, Miķeļdienas tirdziņš, Skolotāju diena, Lāčplēša dienas līnija, valsts svētku koncerts un viktorīnas, Pirmīšu iesvētības, Ziemassvētku koncerts, Svētrīts, konkurss “Gudrinieks un Gudriniece”, Valentīndienas šovs, Vecmāmiņu rīts, pēdējā zvana diena, izlaidums.

Print Friendly, PDF & Email