Stāķu bibliotēka

Stāķu bibliotēka atvērta lasītājiem piecas dienas nedēļā.

Adrese: Stāķi 19 – 19, p/n Stāķi, LV – 4417

Telefons: 64497339

e-pasts: staku.biblioteka@gulbene.lv un aivijapurkalne@inbox.lv

Bibliotēka atvērta lasītājiem:

Otrdiena        9:30 – 17:30
Trešdiena       9:30 – 17:30
Ceturtdiena   9:30 – 17:30
Piektdiena     9:30 – 17:30

Sestdiena: 10:30 – 17:30

Mēneša 1. un 3. piektdiena – Metodiskā diena – bibliotēka būs slēgta!

Stāķu bibliotēka nodibināta 1981.gadā uz Lejasciema pagasta Dūres bibliotēkas bāzes. Pirmā bibliotēkas vadītāja bija Veronika Bite. Vēlāk strādāja Agita Bērziņa, Indra Logina. Šīs bibliotēkas vēsture ir unikāla ar to, ka tik īsā pastāvēšanas laikā jau četras reizes mainījusi adresi.

Aivija Purkalne ir bibliotēkas vadītāja no 1998.gada. Beigusi Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu 1981.gadā. Strādājusi Gulbenes rajona centrālājā bibliotēkā un Madonas rajona Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkā.

Bibliotēkas apkalpojamais rajons – Stāķi un Šķieneri, kur dzīvo liela daļa pagasta iedzīvotāju. Bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī.  Bibliotēkas vadītāja sadarbojas ar Stradu pagasta pārvaldi, Stāķu pamatskolu, Stāķu PII un jauniešu centru “Ligzda”.

Komplektējot krājumu, īpaša uzmanība tiek pievērsta uzziņu, izglītojošai un daiļliteratūrai. Krājuma komplektēšanā izmantoti gan pašvaldības, gan dažādos projektu konkursos iegūtie līdzekļi. Pastāvīgi tiek veidotas jaunas novadpētniecības materiālu mapes par novadu, papildināta novadpētniecības kartotēka. Regulāri tiek izliktas izstādes gan bibliotēkā, gan arī ārpus tās, organizētas bibliotekārās stundas un tematiski pasākumi, datorapmācības senioriem un jauno grāmatu dienas.

Bibliotēka piedāvā

  • Grāmatas bērniem un pieaugušajiem, 
  • 15 preses izdevumus bērniem un pieaugušajiem,
  •  novadpētniecības materiālu krājumu,
  • datu bāzi “Letonika”,
  • Lursoft Laikrakstu bibliotēku,
  •  internetu,
  •  datorpakalpojumus,     
  • printēšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumus,
  • SBA(Starpbibliotēku abonementu).
Stāķu bibliotēkas galvenie darba rādītāji 2017.gadā:

 
Krājuma komplektēšana Izdevumi (EUR)
Pavisam 2758
   Grāmatas 1960
    Prese 798
   

 Krājums kopā – 7327

Jaunieguvumi – 645 ( tai skaitā grāmatas – 265, preses izdevumi – 379)

Lietotāju skaits – 337 ( tai skaitā bērni – 156)

Apmeklējumu skaits – 4146 ( tai skaitā bērni – 2155)

Sociālo tīklu apmeklējumi – 1704

Izstādes bibliotēkā un ārpus tās – 20

Tematiskie pasākumi – 29

 

Print Friendly, PDF & Email