NVO

Biedrība “Stāķu attīstības biedrība”

Kontaktpersonas: Diāna Šķēla, Elēna Obrumāne

Tel.nr: 26302611

E-pasts: elenaob@inbox.lv

Stāķu attīstības biedrība dibināta 2009.gadā, biedrības pamatdarbības virziens ir sporta un ārpusstundu izglītība, viens no darbības veidiem – arī vēsturisko objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība.

Biedrība, piesaistot ELFLA līdzekļus, realizējusi trīs projektus: “Kultūras, sporta, atpūtas centra izveidošana un aprīkošana Stāķos”, “Stāķu pamatskolas ēkas bēniņu piemērošana novadpētniecības ekspozīcijas iekārtošanai” un “Stāķu novadpētniecības ekspozīcijas materiāltehniskā aprīkojuma iegāde”, organizējusi vairākas labdarības akcijas maznodrošināto ģimeņu atbalstam, ekskursijas Stāķu pamatskolas skolēniem un Stradu pagasta senioriem. Biedrības izveidotā kultūras, sporta un atpūtas centra telpās iekārtotas telpas mūzikas, mākslas, aušanas studiju darbībai, atvērta un darbojas jauniešu istaba “Ligzda”. Biedrībai izveidojusies laba sadarbība ar Stradu pagasta pārvaldi, Stāķu pamatskolu, regulāri tiek organizēti pasākumi pagasta iedzīvotājiem, vasaras nometnes, darbojas veselības veicināšanas grupa, ir savākti vietējās vēstures materiāli, izveidota novadpētniecības materiālu izstāde.

Biedrības mērķis ir nodrošināt Stāķu, Šķieneru un Staru ciematu ilgtspējīgu attīstību Gulbenes novadā

Uzdevumi: izglītības, sporta, kultūras pieejamības veicināšana; apkārtējās vides kvalitātes paaugstināšana; veselīga dzīvesveida popularizēšana, dažādu sociālo grupu un paaudžu sadarbības veicināšana

Stāķu attīstības biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Saskaņā ar Latvijas likumdošanu uzņēmēji un privātpersonas,  kuri ziedo biedrības darbības uzturēšanai un biedrības mērķu sasniegšanai,  iegūst nodokļu atlaides.

Biedrība “Stāķu attīstības biedrība”

Reģistrācijas numurs: 40008143371

Juridiskā adrese: “Stāķi 7”, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417

Bankas konta numurs: LV69HABA0551034629715

 

 

Print Friendly, PDF & Email